Kodeks pracy – jakie zmiany od 26 kwietnia

kodeks pracy

Wchodząca w życie nowelizacja jest związana z dostosowaniem naszego prawa do przepisów unijnych.

Kodeks pracy -najważniejsze zmiany to:

 • umowa na okres próbny zawierana, tak jak przed zmianą, na maksymalnie 3 miesiące, ALE z zastrzeżeniem:
  • maksymalnie na 1 miesiąc – gdy planowana jest umowa o pracę na czas krótszy niż 6 miesięcy
  • maksymalnie 2 miesiące – gdy planowana jest umowa o pracę na czas co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy
 • ponowne zawarcie umowy na okres próbny jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik będzie zatrudniony do innego rodzaju pracy
 • znacznie rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia m. in. obowiązkowa informacja o nazwie instytucji, do której wpływają składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem,
 • bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w celu opieki nad członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym; w tym czasie wynagrodzenie wynosi 50%
 • wydłużony urlop rodzicielski:
  • do 41 tygodni – w sytuacji urodzenia jednego dziecka
  • do 43 tygodni – w sytuacji ciąży mnogiej
  • w tym 9 tygodni z urlopu rodzicielskiego dotyczy TYLKO drugiego rodzica
 • ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego nawet wtedy, gdy matka dziecka w momencie porodu nie była zatrudniona
 • dwie dodatkowe przerwy w pracy wliczane w czas pracy;
  • drugie 15 minut – gdy dobowy czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin
  • trzecie 15 minut – gdy dobowy czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin
 • zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą
 • prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:
  • ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia
 • ochrona przed zwolnieniem – w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego albo rodzicielskiego – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, chyba że bez wypowiedzenia z winy pracownika; ochrona ta dotyczy też umowy na okres próbny niezależnie od czasu na jaki została zawarta
 • pracownik wychowujący dziecko do 8 roku życia może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy
 • pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza stałe miejsce pracy
 • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • nowe wysokości zasiłków dla rodziców:
  • zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, w tym 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujące wyłącznie drugiemu rodzicowi dziecka, wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku
  • matka dziecka, w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (z wyłączeniem 9 tygodni tego urlopu przysługujących ojcu dziecka); w takiej sytuacji zasiłek macierzyński wynosi 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały ten okres
 • pracodawca jest zobowiązany dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego czy wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku; jeżeli to nie będzie możliwe, pracodawca będzie musiał powierzyć pracownikowi pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu oraz na warunkach nie mniej korzystnych; w przypadku naruszenia przez pracodawcę praw pracownika, pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę

Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn