Konsekwencje zapłaty na rachunek spoza białej listy.

biała lista

Dokonywanie płatności związanych z działalnością gospodarczą następuje obowiązkowo za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty.

WAŻNE! Już od 1 stycznia 2023 r. limit transakcji między przedsiębiorcami zostanie obniżony do 8 000 zł.

Negatywne skutki

Zapłata na rachunek spoza białej listy niesie negatywne konsekwencje podatkowe. W takiej sytuacji przedsiębiorca:

 • nie ma prawa zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów
 • odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą (będącym czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na nieprawidłowo opłaconą dostawę towarów/usług.

W niektórych sytuacjach podatnik może uzyskać zwolnienie z negatywnych skutków zapłaty na rachunek spoza białej listy. Przedsiębiorca może zachować prawo do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów pomimo zapłaty przelewem na rachunek spoza białej listy i nie ponosić solidarnie odpowiedzialności ze sprzedawcą, jeżeli:

 • przy pierwszej zapłacie na rachunek spoza wykazu złoży zawiadomienie o takiej zapłacie do US właściwego dla nabywcy w ciągu 7 dni od zlecenia przelewu, lub
 • płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), lub
 • płatność wynika z faktury dokumentującej WNT, import towarów, import usług lub dostawę towarów rozliczaną przez nabywcę lub
 • płatność została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
  • służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych
  • wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy
  • prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
   – jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest ww. rachunkiem.

Jak ustalić wartość transakcji przy umowach na czas określany, a jak przy umowach na czas nieokreślony? Jaka jest jednorazowa wartość transakcji przy umowach leasingu? Zapraszamy po więcej informacji do naszego biura.


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn