ZATRUDNIANIE KIEROWCÓW Z UKRAINY – CO NALEŻY WIEDZIEĆ?

Istnieją dwie ścieżki zatrudnienia kierowców z Ukrainy.

Ukraińskie prawo jazdy przestaje obowiązywać w przypadku osób, które zameldują się w Polsce na pobyt czasowy lub stały i przebywają na terytorium naszego kraju przez ponad 185 dni. W takiej sytuacji obywatel Ukrainy ma obowiązek wymienić prawo jazdy na polskie w ciągu 6 m-cy od dnia przekroczenia granicy.
Ukraińcy posiadający status ochrony tymczasowej mogą swobodnie korzystać z ukraińskiego prawa jazdy przez cały okres obowiązywania statusu ochrony tymczasowej, czyli do 6 marca 2025 r.

W jakiej kolejności należy załatwiać formalności pozwalające na zatrudnienie kierowcy z Ukrainy?

 • Uzyskanie przez pracownika tytułu pobytowego
 • Złożenie oświadczenia lub powiadomienie przez pracodawcę
 • Podpisanie umowy
 • Uzyskanie na wniosek pracodawcy świadectwa kierowcy w GITD– potrzebne kierowcom międzynarodowym
 • Uzyskanie przez ukraińskiego kierowcę świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • Uzyskanie polskiego prawa jazdy w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pobytu w Polsce – jeśli kierowca nie korzysta z ochrony tymczasowej
 • Uzyskanie orzeczenia lekarskiego i przejście badań psychologicznych

Inne formalności, których musi dopełnić pracodawca to m. in.:

 • Zgłoszenie do ZUS
 • Szkolenie BHP
 • Złożenie wniosku do ZUS o wydanie Zaświadczenia A1  – jeśli kierowca wykonuje transport na terenie innych niż Polska krajów UE. Wniosek ten może złożyć też sam pracownik.

Powiadomienie, a oświadczenie – w skrócie

Powiadomienie o podjęciu pracyOświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
Kogo dotyczyObywateli UkrainyObywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii
Kto składaPracodawca lub jego pełnomocnikPracodawca lub jego pełnomocnik
Forma złożeniaTylko elektronicznie pod linkiem.Elektronicznie lub papierowo, można też wysłać pocztą – decyduje UP
Jaki czas pracyDo 31.08.2023 r.Do 24 miesięcy
Ile kosztujeBezpłatne100 zł
Jakie załącznikiBez załącznikówWymaganych jest szereg załączników
Kiedy złożyćW ciągu 14 dni po rozpoczęciu pracy przez obywatela UkrainyPrzed zatrudnieniem cudzoziemca; zatrudnienie musi nastąpić w ciągu 6 m-cy od wpisu oświadczenia do ewidencji
Co po upływie ważności dokumentuCzekamy na informacje od ustawodawcyJeszcze przed upływem 24 m-cy należy złożyć kolejne oświadczenie. Można też złożyć wniosek o pozwolenie na pracę.

Jeżeli pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca na oświadczenie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące złożył przed upływem ważności oświadczenia prawidłowo wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, to pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w dotychczasowym oświadczeniu uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Przepis stosuje się odpowiednio, w przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą.

Zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę.

Więcej o zatrudnianiu na oświadczenie – https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610

Powiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca:

 • składa pracodawca w Urzędzie Pracy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy kierowcy
 • należy złożyć drogą elektroniczną przez https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=CUDZOZIEMIEC_OPWPC ; aby dokonać powiadomienia należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany;
 • dotyczy także współmałżonków niemających ukraińskiego obywatelstwa, jeżeli współmałżonek przekroczył granicę z Polską od 24 lutego 2022r. i miało to związek z wojną na Ukrainie;
 • pozwala Ukraińcom na legalną pracę tylko w Polsce; jeśli kierowca będzie jeździł po innych krajach UE, to musi uzyskać specjalną naklejkę wizową ważną maks. 12 miesięcy
 • uprawnia do zatrudnienia obywateli Ukrainy do dnia 31.08.2023 r.
 • jest bezpłatne
 • jeśli zostało złożone, to nie może być wycofane/anulowane ani skorygowane
 • musi być złożone przy zawarciu każdej kolejnej umowy z cudzoziemcem
 • na jego podstawie może podjąć pracę każdy przebywający legalnie w Polsce obywatel Ukrainy
 • obligatoryjnie nie są wymagane żadne załączniki
 • musi być ponownie złożone, gdy: następuje zmiana pracodawcy lub następuje obniżenie wysokości wynagrodzenia, liczby godzin pracy lub wymiaru czasu pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 • dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy
 • składa je pracodawca lub jego pełnomocnik
 • składa się je w formie  papierowej lub elektronicznej – decyduje o tym Urząd Pracy
 • można na jego podstawie zatrudnić cudzoziemca dopiero po wpisaniu oświadczenia przez UP do ewidencji oświadczeń – trwa to najczęściej około 7 dni
 • uprawnia do zatrudnienia na czas do 24 miesięcy
 • po wpisie do ewidencji zatrudnienie musi nastąpić w ciągu za 6 m-cy od dnia złożenia oświadczenia
 • nie dotyczy prac sezonowych
 • wysokość wpisanego wynagrodzenia nie może być niższa od wypłat innych pracowników na porównywalnym stanowisku, tabela wynagrodzeń pod linkiem: https://warszawa.praca.gov.pl/documents/8188477/8203596/Tabela%20wynagrodze%C5%84.pdf/3996fa0e-f6e4-4ddd-a9cb-3d7e4b6a2817?t=1672406918029
 • wpisane do ewidencji nie podlega korekcie
 • należy do niego dołączyć obowiązkowo następujące dokumenty:

a). skan ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;

b). oświadczenie o niekaralności pracodawcy

c). dowód wniesienia opłaty za złożenie oświadczenia – 100 zł

d). pełnomocnictwo (jeśli jest ustanowiony w sprawie)

e). potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

f). ewentualnie kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub kopię wypisu z rejestru jeżeli inny niż KRS, CEIDG

 • po złożeniu pracodawca ma obowiązek poinformować UP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonej w ewidencji oświadczeń oraz podpisać umowę z cudzoziemcem na warunkach określonych w oświadczeniu.

Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn