Zatrudnienie cudzoziemca w firmie. Co warto wiedzieć? Część I

zatrudnianie cudzoziemca pexels-sora-shimazaki-5673488

Zezwolenie na pracę typu A – pytania i odpowiedzi

Kto składa wniosek?

W Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy lub elektronicznie przez https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_ZC

Jak długo ważne?

Czas określony, nie dłużej niż 3 lata

Dla kogo wydawane?

Dla konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca.

Czy może być przedłużone?

Tak, może być przedłużone na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Kiedy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na pracę?

1) Kiedy nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
2) Kiedy jest obywatelem państwa nie należącego do UE lub EOG lub kiedy jest obywatelem państwa innego niż Szwajcaria.

Co zawiera?

Określa pracodawcę, pracownika, stanowisko lub rodzaj pracy, najniższe możliwe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, okres ważności.

Czy jest ważne u innego pracodawcy?

Nie.

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę?

Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E) wydawanych przez Wojewodów oraz zezwolenie na pracę sezonową (S) wydawane przez Starostę Procedury i kryteria wydawania zezwoleń różnią się w zależności od typu zezwolenia.

Kogo dotyczy?

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terenie Polski

W jakich sytuacjach nie jest potrzebna informacja Starosty – tzw. test rynku pracy?

Test rynku pracy nie dotyczy m. in.:

  • obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy do tej pory pracowali na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w ramach umowy o pracę przez przynajmniej 3 miesiące i pracodawca chce kontynuować współpracę (także w ramach umowy o pracę),
  • w/w obywateli 6 krajów wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa
  • stanowisk lub zawodów określonych w tzw. kryteriach wojewódzkich
  • przedłużenia zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca na tym samym stanowisku.

Jak długo czeka się na decyzję?

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnego formalnie wniosku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące.

Ile to kosztuje?

  • 50 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy.
  • 100 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kiedy wygasa z mocy prawa?

Z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego podmiotu zatrudniającego i na tym samym stanowisku.


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn