Zatrudnienie cudzoziemca w firmie. Co warto wiedzieć? Część II

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zezwolenie na pracę?

 1. Kopia dokumentu podróży cudzoziemca.
 2. Jeśli wniosek składa pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa.
 3. Kopia dowodu wniesienia wpłaty za wydanie zezwolenia.
 4. Oświadczenie o niekaralności pracodawcy.
 5. Dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy, gdy zatrudniający jest:
  • osobą prawną – odpis z KRS lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku,
  • osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub kopie wypełnionych stron z danymi z jego dokumentu podróży,
  • spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w organizacji – kopia umowy spółki
 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie/działalności regulowanej.
 7. Oryginał informacji starosty (test rynku pracy), wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku jej przedłożenia.
 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.
 9. Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja oraz aktualne zapotrzebowanie na określonych pracowników, podpisane przez pracodawcę użytkownika.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

UWAGA!  Pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego:

– zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ZUS

– obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek

– przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy.

WAŻNE!   Jeśli cudzoziemiec nie podejmie pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwie pracę na okres przekraczający 3 miesiące, zakończy pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę, pracodawca w ciągu 7 dni musi poinformować o tym wojewodę.

Wydania nowego zezwolenia na pracę nie wymaga m. in. zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub przejęcie zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Facebook
LinkedIn