Czy panele fotowoltaiczne podlegają podatkowi od nieruchomości?

Sposób opodatkowania instalacji fotowoltaicznej zależy od tego, gdzie jest zamontowana – na dachu budynku czy na gruncie. 

Panele na dachu budynku

Panele na dachu budynku nie są budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie zostały też wymienione w przepisach Prawa budowlanego.  Zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.  Potwierdza to wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 35/18.

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna posadowiona na gruncie to już inna sytuacja. Same panele jako elementy zamieniające jeden rodzaj energii na drugi, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, bo nie stanowią budowli. Jednak panele są urządzeniami technicznymi, które mają części budowlane. Elementy konstrukcji służące do podtrzymywania paneli stanowią budowlę i podlegają opodatkowaniu (wyrok NSA z 18 grudnia 2018 r. II FSK 1275/18).

Grunt pod farmą fotowoltaiczną

Grunt pod farmą fotowoltaiczną to często użytek rolny. Czy zatem inwestor może zapłacić podatek rolny, który jest zdecydowanie niższy od podatku od nieruchomości? Niestety, grunt może być opodatkowany podatkiem rolnym tylko, gdy prowadzona jest na nim działalność rolnicza. Nawet jednoczesne prowadzenie na danym terenie działalności rolniczej i gospodarczej daje pierwszeństwo opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (wyrok WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 maja 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 1932/18)

A czy całą działkę, na której stoi farma fotowoltaiczna należy uwzględnić w podatku od nieruchomości czy tylko część faktycznie zajętą pod farmę? 

Cała taka działka podlega podatkowi od nieruchomości (wyrok WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 28 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 216/21). 

Częścią elektrowni fotowoltaicznych są stacje transformatorowe. Takie stacje często posadowione są na fundamentach lub słupach. Opodatkowaniu podlegają jedynie elementy konstrukcyjne, a nie sama stacja jako urządzenie techniczne (wyroki NSA w sprawach II FSK 3184/13 oraz II FSK 1522/13).

Jak poprawnie wyliczyć podstawę opodatkowania farmy fotowoltaicznej? Jaką wartość należy przyjąć, gdy oblicza się amortyzację, a jaką gdy nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?  Jakie zasady opodatkowania obowiązuję, gdy budowla jest przedmiotem leasingu, a jakie gdy przejmie ją właściciel? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?  Więcej informacji uzyskasz w naszym biurze – zapraszamy!


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

Facebook
LinkedIn