IMPORT USŁUG – o czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca!

Import usług

Zamierzasz kupić usługi z Google, Apple czy Adobe? Pamiętaj! Wystąpi u Ciebie tzw. import usług.

Import usług to nie inaczej jak zakup usług od kontrahenta z innego kraju.

Jeżeli zamierzasz dokonać takiego zakupu niezbędna jest wcześniejsza rejestracja w Urzędzie Skarbowym. Rejestracji tej dokonujemy na zgłoszeniu VAT-R. Dotyczy to zarówno czynnych podatników VAT, ale także podatników VAT zwolnionych.

Kolejną czynnością, którą należy ustalić w przypadku zakupu usług od zagranicznego dostawcy jest ustalenie miejsca świadczenia. Zastosowanie ma tu art. 28b ust, 1 ustawy VAT, który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy siedziba ta jest w Polsce podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku będzie polski przedsiębiorca, który występuje jako usługobiorca zgodnie z art. 2 pkt 9.

Rozliczenie podatku uzależnione jest od statusu podatkowego nabywcy:

  • Czynny podatnik VAT w składanej deklaracji VAT-7 wykazuje podatek należy od zakupionej usługi, z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia jest kraj siedziby usługobiorcy. Dodatkowo czynny podatnik VAT zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek naliczony należy wykazać w tej samej deklaracji VAT-7. Powoduje to, że podatek należy staje się jednocześnie podatkiem naliczonym o tej samej wartości
  • Zwolniony podatnik VAT również jest zobligowany do zapłaty podatku należnego. Dzieje się tak ponieważ zwolnienie od podatku VAT dotyczy wyłącznie sprzedaży krajowej. W konsekwencji transakcje zagraniczne rozliczane są na zasadach ogólnych. Oczywiście zwolnienie z VAT nie składają miesięcznych deklaracji VAT-7, jednak w przypadku importu usług tacy przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia deklaracji VAT-9M. Deklarację tę należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po zakupie usługi. Należy pamiętać, że podatnik korzystający ze zwolnienia VAT jest pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, co skutkuje koniecznością zapłaty podatku należnego. W deklaracji VAT-9M podatnik może jedynie wpisać kwotę podatku należnego do zapłaty. Po zapłaceniu wartość z deklaracji VAT-9M nie vatowiec może ująć w kosztach.

Na koniec pozostaje jeszcze kwestia przeliczenia wartości usług na złotówki. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy VAT kwoty z faktury przelicza się na złote według ogłoszonego przez NBP kursu średniego waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn