Podatki PCC w spółce kapitałowej

Podatki PCC

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlega umowa spółki oraz jej zmiany. Przy zawarciu umowy spółki kapitałowej podstawa opodatkowania to wartość kapitału zakładowego. A co uznaje się za zmianę umowy w spółce kapitałowej? Chodzi o wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy z wkładów lub ze środków spółki oraz kwotę dopłat. Stawka podatku PCC wynosić będzie 0,5 %. Od podstawy opodatkowania są odliczenia: opłata sądowa za wpis do KRS, opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG, wynagrodzenie notariusza za przygotowanie aktu notarialnego.
Pamiętajmy, że podatek PCC rozliczają tylko spółki, które w chwili zawarcia umowy miały w Polsce rzeczywisty ośrodek zarządzania spółką lub siedzibę („polskie” spółki).

Jakie spółki ustawa o PCC zalicza do spółek kapitałowych? Są to: spółka z o. o., akcyjna, europejska, komandytowo-akcyjna. Podatkiem PCC nie jest objęta prosta spółka akcyjna.

Co podlega opodatkowaniu PCC?

Ustawa o PCC wskazuje zamknięty katalog czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej, które podlegają opodatkowaniu PCC:

 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki z wkładów lub ze środków spółki
 • dopłaty
 • przekształcenie lub łączenie spółek jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej
 • przeniesienie na terytorium Polski z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego

Inne zmiany umowy spółki nie powodują obciążenia podatkiem PCC, chociaż bez wątpienia stanowią zmiany umowy na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych. Jeśli np. następuje połączenie spółek, które nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, to nie powstaje obowiązek zapłaty podatku PCC.

Należy też pamiętać, że istnieją wyłączenia od PCC. Są to umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części (ZCP),
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Kolejną sprawą są zwolnienia od PCC. Zwolniona od PCC jest umowa spółki kapitałowej i jej zmiana związana z:

 • podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane PCC lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska,
 • podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu.

Czy podatkiem PCC obłożone są aporty z VAT? Czy podatek PCC dotyczy spółek kapitałowych z udziałem publicznym? Kiedy wspólnicy spółki mogą skorzystać ze zwolnienia od PCC przy wnoszeniu dopłat? Odpowiedzi uzyskasz w naszym biurze. Zapraszamy!

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.)


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn